Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o RWE Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

O grupie

Jesteśmy europejską grupą energetyczną specjalizującą się w wydobyciu surowców - ropy, gazu i węgla brunatnego, wytwarzaniu energii oraz sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu.

Jesteśmy m.in. największym sprzedawcą energii elektrycznej w Niemczech i na Węgrzech, a także największym sprzedawcą gazu w Czechach.

Największymi firmami należącymi do naszej Grupy RWE w Polsce są:

RWE Polska ma ponad stuletnią tradycję. Dziś, spółka jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej konkurencyjnych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce.

RWE Polska jest obecnie największą spółką Grupy RWE w Polsce.

Odgrywa podwójną rolę – spółki obrotu energią elektryczną oraz podmiotu wspomagającego rozwój Grupy RWE w Polsce. W 2013 roku RWE Polska odnotowało sprzedaż energii na poziomie 5717  GWh i przychody w wysokości 2 478,8 miliona złotych.

RWE Polska dba o zachowanie najwyższych światowych standardów w dziedzinie zarządzania, rozwoju kadr, obsługi klientów i odpowiedzialności społecznej. Firma korzysta przy tym z doświadczeń Grupy RWE, działającej na konkurencyjnych rynkach w Europie.

Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz wsparciu Grupy RWE, RWE Polska oferuje klientom dobrą obsługę oraz atrakcyjne ceny. Firma prowadzi regularne badania i wsłuchuje się w opinie klientów po to, by wprowadzać w życie oczekiwane przez nich zmiany i dopasowywać serwis do zmieniającego się stylu życia.

RWE Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Dostarcza energię 946 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom RWE Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.

RWE Stoen Operator rozpoczęło działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury energetycznej warszawskiej sieci w latach 2002–2009 przekroczyły kwotę jednego miliarda złotych.

RWE Stoen Operator dba, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej. Wykonują także niezbędne prace eksploatacyjne, czuwając całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

Działalność operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym RWE Stoen Operator, podlega regulacji i obowiązkowemu przedkładaniu taryfy dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki.

RWE Renewables Polska odpowiada za inwestycjie RWE w farmy wiatrowe. Obecnie RWE Renewables Polska  zarządza 6 farmami wiatrowymi w Polsce o łącznej mocy 197MW – w Suwałkach (41,4 MW mocy, 18 turbin), Tychowie (34,5 MW, 15 turbin), Pieckach (32 MW, 16 turbin), Krzęcinie (14 MW, 7 turbin ), w Taciewie (30 MW, 15 turbin) oraz Nowym Stawie (45,1 MW, 22 turbiny).

Spółka jest jednym z największych inwestorów w farmy wiatrowe na rynku polskim.

Projekt „Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie” został zrealizowany w okresie od 1 lipca 2010r. do 30.04.2012r. przez Spółkę celową Taciewo. Inwestycja została wsparta dofinasowaniem w ramach Działania 9.4 "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Taciewo Sp. z o.o. oraz Ministerstwem Gospodarki w dniu 19.10.2010 r.  (nr umowy: UDA-POIS.09.04.00-00-106/09-00).

RWE Polska Contracting zajmuje się kontraktingiem energetycznym, działając głównie w obszarze energetyki cieplnej.

Obecnie Spółka sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych 35 kotłowniach gazowych, olejowych i węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 135,56 MW. Kotłownie znajdują się na terenie ośmiu województw, głównie na zachodzie i południu kraju.

Budowa kotłowni odbywała się na zasadzie kontraktingu – Spółka sama zajmowała się daną inwestycją od projektowania, poprzez finansowanie i budowę, aż po eksploatację. Długoterminowe umowy na dostawę ciepła zawarte z klientami pozwalają na spłatę zainwestowanych środków, a po wygaśnięciu umów kotłownie przejdą na własność klientów.

Dostawa ciepła realizowana jest w sposób kompleksowy i obejmuje zakup paliwa, produkcję i dystrybucję ciepła, eksploatację kotłowni, ich modernizację, remonty oraz obsługę klienta – od sporządzenia stosownych umów po rozliczanie i fakturowanie dostaw ciepła.

RWE Polska Contracting zajmuje się również eksploatacją zewnętrznych źródeł ciepła.

Spółka prowadzi także pilotażowe projekty kontraktingu związanego z energią elektryczną. Dotyczą one modernizacji układów pomiarowych u odbiorców zasilanych na wysokim i średnim napięciu, układów kompensacji mocy biernej, układów zasilania awaryjnego, energooszczędnych systemów oświetlenia oraz pomp ciepła i systemów inteligentnego ogrzewania elektrycznego. Stosownie do przyjętej strategii trwa budowa źródła kogeneracyjnego i planowane są kolejne tego typu inwestycje, trwają też przygotowania do budowy instalacji produkcji biomasy. W dalszych planach spółka rozważa inwestycje w instalacje biogazowe.

RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o. jest nową spółką zależną Grupy RWE Business Services GmbH z siedzibą w Essen, w Niemczech. Opowiada za wewnętrzną obsługę grupy, głównie za księgowość i finanse a także inne procesy biznesowe.

RWE GBS wspiera Grupę RWE, jedną z pięciu czołowych spółek z sektora energetycznego w Europie. Firma łączy istniejące usługi, redukując znacznie koszty administracyjne i zapewniając całej grupie ekspercką wiedzę oraz poprawiając elastyczność i jakość. Uruchomione w Krakowie Shared Service Center (SSC) oferuje wiele pełnych wyzwań stanowisk pracy.

Krakowskie biuro RWE Group Business Services Polska Sp. z o. o. powstało w październiku 2013 r. i obecnie zatrudnia ponad 200 ekspertów z dziedziny księgowości i finansów. Plany rozwoju firmy obejmują dalszy dynamiczny wzrost zatrudnienia w księgowości, zwłaszcza w zespołach świadczących usługi w języku niemieckim i angielskim.

Centrum księgowe w Krakowie zapewnia doskonałe możliwości rozwoju i współpracy z innymi spółkami grupy, dzięki czemu staje się idealnym miejscem pracy zarówno dla ambitnych absolwentów kierunków związanych z księgowością i finansami znających język angielski lub niemiecki jak i doświadczonych księgowych.

Warszawskie biuro RWE Group Business Services Polska Sp. z o. o. zatrudnia około 80 specjalistów IT i występuje jako generalny wykonawca wszystkich usług informatycznych na rzecz spółek grupy RWE w Polsce, świadczy usługi utrzymaniowe, projektowe, zajmuje się rozwojem istniejących i wdrażaniem nowych systemów IT, zarządzaniem architekturą IT oraz utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT.

IT w Warszawie aktywnie uczestniczy w grupowych programach wymiany doświadczeń w zakresie budowania koncepcji rozwiązań IT oraz międzynarodowych programach rozwojowych. Znajomość nowoczesnych technologii oraz budowanie odpowiedniej wiedzy technicznej jest bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym nam na realizację wielu innowacyjnych rozwiązań w RWE.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

  • Junior Accountant
  • Accountant
  • Senior Accountant
  • Team Leader

z językiem angielskim, niemieckim, holenderskim do działów:

  • Zobowiązań (Accounts Payable)
  • Należności (Accounts Receivable)
  • Księgi Głównej (General Ledger)
  • Księgowości Środków Trwałych (Asset Accounting)
  • Płatności (Payment Services)
  • Zarządzania Danymi (Master Data Management)

Dołącz do naszego zespołu i dodaj energii swojej karierze!

Oferty pracy

Więcej informacji nt. działalności Grupy RWE dostępne jest na stronie rwe.com

Compliance w RWE

RWE niezwykle poważnie traktuje kwestie związane z przestrzeganiem Kodeksu Etycznego. Ważne jest to, aby nasze środowisko pracy było przejrzyste. Oznacza to, że wszystkie działania biznesowe należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa. Postępowanie zgodnie z Kodeksem Etycznym oznacza dla nas przestrzeganie określonych zasad etycznych stosowanych w spółkach z koncernu RWE, do których przestrzegania dobrowolnie się zobowiązaliśmy. Nasze standardy są opisane w Kodeksie Etycznym RWE z 2005 roku i obowiązują w całym koncernie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przestrzegania Kodeksu Etycznego, prosimy je kierować na adres Zespołu Compliance. Poniżej znajdują się informacje o Kodeksie Etycznym RWE, zapobieganiu korupcji i organizacji struktur compliance w RWE.

Kodeks Etyczny RWE

Integralność wszystkich naszych działań jest podstawowym warunkiem trwałego i pomyślnego rozwoju. Jesteśmy świadomi roli, jaką pełnimy w społeczeństwie oraz naszej odpowiedzialności wobec klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy i pracowników.

Zasady leżące u podstaw Kodeksu Etycznego RWE stanowią fundament działalności RWE, zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie. Chcemy zachęcić pracowników do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, a celem Kodeksu Etycznego RWE jest wyznaczenie jasnych wytycznych w codziennej pracy. Kodeks określa zgodność naszych działań z przepisami prawa, a także ze społecznymi i kulturowymi standardami i normami. Jest on oparty na inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalne Porozumienie (Global Compact), do której przystąpiliśmy w 2004 roku, oraz zasadach OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Aby mieć gwarancję, że podstawowe zasady Kodeksu Etycznego RWE staną się naszą nadrzędną zasadą, stanowić one będą podstawę dla wszystkich innych regulacji biznesowych. Raz w roku menedżerowie spółek z koncernu RWE będą składali sprawozdania na temat przestrzegania Kodeksu Etycznego RWE.

Zapobieganie Korupcji

Unikanie konfliktów interesów to najwyższy priorytet w RWE. Prywatne interesy pracowników i interesy spółek z koncernu RWE powinny być stanowczo oddzielone. Ponadto dużą wagę przykładamy do tego, aby korzyści finansowe i innego rodzaju zyski nie miały wpływu na decyzje. Postanowienia Kodeksu Etycznego RWE stały się podstawą nowych zasad obowiązujących w całym koncernie. Określają one szereg szczegółowych procedur dotyczących przyjmowania i wręczania podarunków oraz zaproszeń.

Wewnętrzna dokumentacja RWE:
W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu transparentności w koncernie RWE w styczniu 2010 roku wprowadzono narzędzie do przekazywania dokumentacji. Zawiera ono istotne dane i dokumenty dotyczące darowizn, sponsoringu, umów doradztwa oraz świadczeń osób trzecich na rzecz osób pełniących funkcje służbowe.

Zewnętrzna Linia Antykorupcyjna

Koncern RWE w obszarze postępowania zgodnego z Kodeksem Etycznym RWE wspiera zewnętrzna osoba kontaktowa. Dzwoniąc na zewnętrzną linię antykorupcyjną, mogą się z nią kontaktować nie tylko pracownicy, ale także dostawcy i partnerzy biznesowi.

 

Niemcy
T 00800 7779 3300
Wielka Brytania
020 7825 5999
Indie
0124 4390781
(numer płatny)
Indonezja
0800 1 428 529
Holandia
0800 2858002
Polska
0800 484810
Słowacja
T 0800 608 068
Czechy
T 800 900 997
Węgry
T 068 0911 054


Pozostałe kraje

Wszyscy pracownicy pracujący w niewymienionych wyżej krajach mogą zwrócić się do zewnętrznej linii antykorupcyjnej poprzez e-mail i poprosić o oddzwonienie. Alternatywnie można zadzwonić na płatny numer +49 211 470 530.

E-Mail to Simmons & Simmons
W Słowacji także to BBH Slovensko
W Czechach także to Brzobohatý Brož & Honsa

Adres
Simmons & Simmons LLP
Attn: Mr Sascha Kuhn
"RWE Hotline"
Breite Str. 31
D-40213 Düsseldorf

Fax 0049 - 211 - 470 53 53
powołując się na "RWE Hotline - SZZK"

Zewnętrznymi osobami kontaktowymi są prawnicy. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech wyznaczone są osoby kontaktowe, które pracują na miejscu i znają język danego kraju. Funkcję koordynującą pełni kancelaria Simmons&Simmons LL.P, którą wspierają zaprzyjaźnione kancelarie w wyżej wymienionych krajach. Na Słowacji funkcję koordynującą pełni także kancelaria BBH.

Zasada jest taka, że zewnętrzna osoba kontaktowa podsumowuje otrzymane informacje i przekazuje je do Głównego Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego RWE AG. Główny Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego decyduje o tym, jaki będzie tryb postępowania w przypadku konkretnej informacji. Zazwyczaj sprawdza się przekazane informacje dotyczące stanu faktycznego i podejmuje się wszelkie konieczne działania mające na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Zasadniczo osoba dzwoniąca podaje swoje dane osobowe i zostawia swoje dane kontaktowe. Jest to wymagane ze względu na możliwość zadania pytań przez osobę kontaktową. Zewnętrzne osoby kontaktowe traktują nazwiska osób dzwoniących oraz ich dane kontaktowe w sposób poufny. Po konsultacji z osobą dzwoniącą dane te są ujawniane przedsiębiorstwu - RWE. Zasadniczo osoba dzwoniąca nie musi obawiać się żadnych sankcji związanych z przekazaniem informacji. Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym dochodzi do świadomego i zamierzonego przekazania nieprawdziwych informacji.

Jeśli osoba dzwoniąca chce być informowana o dalszym trybie postępowania związanego z przekazaną informacją, może o to poprosić. Zazwyczaj spełnia się tę prośbę. W razie ewentualnych pytań dotyczących dalszego trybu postępowania osoba dzwoniąca jest proszona o podanie trzyczęściowego numeru zdarzenia, nadawanego w momencie przekazania informacji.

Koszty działalności zewnętrznej osoby kontaktowej ponosi RWE. Podane numery telefonu są bezpłatne, oprócz numeru, który został oznaczony inaczej.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres Zespołu Compliance

Organizacja Struktur Compliance

W październiku 2009 roku w RWE AG utworzono niezależną jednostkę ds. Kodeksu Etycznego, która określa ogólne zasady przestrzegania Kodeksu Etycznego dla całego koncernu. Jednostką tą kieruje dr Wolfgang Fritzen, Główny Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego.

Kwestie dotyczące Kodeksu Etycznego są przedmiotem dyskusji i ocen przez pełnomocników ds. kodeksu etycznego w poszczególnych spółkach koncernu RWE. Z pełnomocnikami mogą kontaktować się wszyscy pracownicy, którzy mają wątpliwości w danej sprawie.

Jednak oprócz możliwości kontaktowania się z właściwym pełnomocnikiem ds. kodeksu etycznego, każdy pracownik powinien umieć ocenić, czy określone działania mieszczą się w granicach wyznaczonych przez Kodeks Etyczny czy nie. Jeśli tak nie jest, pracownik może podjąć odpowiednie kroki. W tym zakresie pracownicy zdobywają wiedzę dzięki szkoleniom, programom e-learningowym oraz innym działaniom komunikacyjnym.

Każdy pracownik, który dowie się o naruszeniach i nie chce poinformować o tym swojego przełożonego lub pełnomocnika ds. kodeksu etycznego, może zwrócić się do zewnętrznej osoby kontaktowej dla koncernu RWE.

Oświadczenie Prezesa Grupy RWE Petera Terium

W nagraniu wideo Peter Terium, Prezes Zarządu RWE AG, podkreśla znaczenie przestrzegania Kodeksu Etycznego dla każdego pracownika RWE.