Rozliczenia

W ramach umowy kompleksowej tj. umowy na sprzedaż i dystrybucję energii otrzymujesz od RWE Polska fakturę, która stanowi rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Faktura zawiera rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy oraz prognozowane zużycie na okres bieżący.

Rozliczenie następuje zgodnie z wybraną przez Ciebie grupą taryfową i dokonywane jest w okresach rozliczeniowych ustalonych w Umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii. Klienci indywidualni mają możliwość wyboru między miesięcznym, półrocznym i rocznym okresem rozliczeniowym.

Najczęściej wybieranym okresem rozliczeniowym jest 6. m-czny, w którym rozliczenie za energię wysyłamy Ci raz na pół roku. Do faktury rozliczeniowej zużycia energii dołączamy trzy prognozy zużycia, na podstawie których dokonasz płatności w kolejnych miesiącach. Jedna prognoza zużycia obejmuje dwa miesiące, więc płatność za energię przypada co drugi miesiąc.

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Wskazania licznika do rozliczenia przyjmowane są na podstawie odczytu dokonanego przez upoważnioną osobę lub przez Ciebie. Terminy odczytu wskazań licznika ogłaszane są przez RWE Polska w zawiadomieniach wywieszanych w budynkach, w widocznych miejscach.

Nie było Cię w domu podczas dokonywania odczytu? Zgłoś nam aktualny stan licznika.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Jeśli chcesz w szczegółach poznać sposób wyznaczania zużycia energii elektrycznej, przeczytaj poniższy dokument Sposób wyznaczania zużycia energii elektrycznej (PDF)

Dane osobowe Klienta możesz zmienić

Dane teleadresowe Klienta możesz zmienić

 • Internetowo – w e-bok RWE Polska lub przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres info@rwe.pl
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 46 46
 • Listownie - przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny RWE Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata za pobraną energię elektryczną, zaliczamy ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie wyrazisz innej woli.

Na Twoje życzenie nadpłatę możemy zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku lub przeksięgować na Twoje inne konto (np. na konto drugiego punktu poboru energii, którego sprzedawcą jest RWE Polska). Po zwrocie nadpłaty pamiętaj, aby opłacić w terminie należności wynikające z prognoz zużycia.

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, przekaż nam wniosek lub pisemne oświadczenie, podając numer konta bankowego, na który mamy przekazać kwotę. Możesz to zrobić:

Niedopłatę natomiast, zawsze doliczamy do pierwszej prognozy zużycia w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Jeśli za energię rozliczasz się co miesiąc, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli za energię rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Nadpłata jest odejmowana od kwoty pierwszego blankietu najbliższej faktury rozliczeń.

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości na fakturze rozliczeniowej lub prognozie zużycia skontaktuj się z nami.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Przed zgłaszaniem reklamacji prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • Numer konta umowy uwidoczniony na fakturze w szarym polu w prawnym górnym rogu
 • Aktualne wskazanie licznika energii elektrycznej (jak odczytać licznik?)

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia. W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań licznika (np. pomyłka w odczycie)
 • Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z RWE Polska w cyklu rozliczeniowym innym niż 1. miesięczny
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania urządzenia pomiarowego – po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów indywidualnych dom (PDF)

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do reprezentowania Twoich interesów przed RWE Polska, przekaż nam wypełniony druk pełnomocnictwa:

Faktura

Na pierwszej stronie faktury, w szarych polach znajdziesz najważniejsze informacje, jak kwota i termin płatności. Na drugiej stronie faktury znajdziesz szczegółowe rozliczenie. Rachunki zawierają również informacje o produktach i usługach dostępnych w RWE Polska.

Faktury RWE Polska drukujemy dwustronnie, ponieważ przyczynia się to do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 6 miesięcznym

Zobacz szczegółowy opis faktury w cyklu 1 miesięcznym

W zależności od cyklu rozliczeniowego otrzymujesz faktury co 1, 2, 6 lub 12 m-cy. Najczęściej wybieranym okresem rozliczeniowym jest 6 miesięczny, w którym rozliczenie za energię wysyłamy raz na pół roku. Do faktury rozliczeniowej dołączamy trzy prognozy zużycia, na podstawie których dokonasz płatności w kolejnych miesiącach.

Zobacz oś czasu, która pomoże Ci zrozumieć na czym polega 6 miesięczny okres rozliczeniowy:

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymujesz, co 1, 2, 6 lub 12 m-cy.

Zobacz oś czasu, która pomoże Ci zrozumieć na czym polega 6 miesięczny okres rozliczeniowy

Faktura powinna zostać dostarczona, na wybrany przez Ciebie adres, nie później niż na 14 dni przed terminem płatności. Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas, prosimy o kontakt:

Duplikat każdej faktury możesz pobrać w elektronicznym biurze obsługi e-bok.rwepolska.pl Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

W przypadku zgubienia faktury, możesz w dowolnym czasie i miejscu pobrać jej duplikat w e-bok RWE Polska lub skontaktować się z nami:

 • Internetowo – w e-bok RWE Polska lub mailem na adres info@rwe.pl
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 46 46

Najlepszym sposobem zapobiegania utracie papierowych wersji faktur jest wybór bezpłatnej usługi e-faktura. Dzięki przejściu na e-fakturę i rejestracji w e-bok RWE Polska masz nieograniczony dostęp do:

 • informacji o Twoich płatnościach
 • oryginałów e- faktur
 • archiwum wszystkich faktur

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Jeśli oprócz faktury rozliczeniowej, otrzymujesz również prognozy zużycia, oznacza to, że rozliczasz się za energię w cyklach 6 lub 12 miesięcy. Prognozowanie zużycia dotyczy wszystkich Klientów rozliczanych w okresie dłuższym niż jeden miesiąc.

W cyklach rozliczeń 6. i 12. miesięcznym, rozliczenia za energię opierają się jednocześnie na rzeczywistych wskazaniach liczników i prognozowaniu zużycia. Dlatego w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymujesz dwa typy dokumentów: fakturę rozliczeniową oraz prognozy zużycia.

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Taki model rozliczeń jest zgodny z Prawem Energetycznym, Rozporządzeniem Taryfowym i Taryfą dla RWE Polska.

Wykres zużycia jest prezentowany na fakturach rozliczeniowych dla Klientów rozliczanych w cyklu 1. miesięcznym. Jeśli rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, nie mamy wystarczająco dużo danych, żeby sporządzić dla Ciebie wykres zużycia w poszczególnych miesiącach. Wykres nie jest prezentowany również na prognozach zużycia i fakturach korygujących.

Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Nadpłata jest odejmowana od kwoty pierwszego blankietu najbliższej faktury rozliczeń. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur i innych dokumentów, np. not odsetkowych, których termin płatności minął.

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń, jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii. W tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz.

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Jeśli za energię rozliczasz się co miesiąc, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli za energię rozliczasz się co 6 lub 12 miesięcy, zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Sposoby płatności

Bezprowizyjny punkt opłat znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00.

Jeżeli posiadasz konto w e-bok RWE Polska, rachunki za energię możesz również opłacić korzystając z usługi e-płatności. W ramach promocji udzielonej przez RWE Polska kwota prowizji wynosi teraz 0 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Polecenie zapłaty to wygodna forma regulowania rachunków. Dzięki Poleceniu zapłaty Twoje rachunki będą płacone automatycznie i w terminie.

Jeśli Twój bank oferuje usługę Polecenia zapłaty, a Ty wyrazisz deklarację płacenia rachunków za energię elektryczną w ten sposób, kwota wynikająca z faktury będzie automatycznie pobierana z Twojego rachunku.

Jeżeli wybierasz Polecenie zapłaty, w odpowiednim dniu, my inicjujemy płatność, a bank umożliwia nam jej pobranie z Twojego konta.

Jeśli posiadasz zlecenie stałe, dokonaj wyboru między dwiema opcjami:

 • Polecenie zapłaty – rekomendowana przez nas, najpewniejsza i najwygodniejsza elektroniczna forma przesyłania danych do banku,
 • Zlecenie stałe – gdzie dane do systemu komputerowego wprowadzane są ręcznie na podstawie dokumentów przesłanych do banku.

Jeśli chcesz zyskać na czasie i minimalizować koszty opłat wybierz Polecenie zapłaty, jako formę płatności za prąd.

Jednorazowe wyrażenie zgody zwalnia Cię od konieczności samodzielnego dokonywania opłat w banku, w Centrum Obsługi Klientów RWE Polska, czy na poczcie.

Możesz kontrolować wysokość opłat, gdyż nadal przynajmniej 14 dni przed terminem płatności będziesz otrzymywał faktury, jedyna zmiana to adnotacja o automatycznym regulowaniu opłat.

Twoje rachunki będą zawsze opłacane w terminie, ponieważ to my pilnujemy terminów płatności oraz wysyłamy polecenie pobrania opłat z Twojego rachunku zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Masz pełną swobodę, jeżeli chcesz odwołać pojedyncze Polecenie zapłaty lub w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.

W zdecydowanej większości banków Polecenie zapłaty jest bezpłatne.

Jeśli chcesz płacić za energię elektryczną za pomocą polecenia zapłaty, wypełnij druk Deklaracja zgody na obciążanie rachunku.

Przekaż nam wypełnioną deklarację

Ważne jest, żebyś

 • Wypełnił obie części deklaracji: pierwszą dla nas, drugą prześlemy do Twojego banku
 • Złożył podpis identyczny z kartą wzorów podpisów, złożoną w Twoim banku

Usługę aktywujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do nas deklaracji (w przypadku akceptacji przez bank).

Ulotki informacyjne i deklaracje są dostępne w każdym Centrum Obsługi Klientów RWE Polska

Upewnij się czy bank, w którym masz konto, należy do Porozumienia Międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Lista banków prowadzących polecenie zapłaty

Citi handlowy – zadzwoń na numer citiphone, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

mBank – zadzwoń na numer mLinii lub wypełnij formularz na stronie internetowej, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Pekao S.A. – wypełnij formularz na stronie internetowej banku, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi polecenia zapłaty, wypełnij formularz odwołania zgody na polecenie zapłaty i przekaż go nam

Polecenie zapłaty jest uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z dnia 13 maja 2002r. Dz. U. Nr 72, poz.665, z późniejszymi zmianami).

24 grudnia 2012r. nastąpiły zmiany w regulacjach Polecenia Zapłaty:

 • Zmiana pojęć - płatnik i odbiorca w miejsce dotychczas w nomenklaturze bankowej funkcjonowały pojęcia: dłużnik i wierzyciel.
 • Możliwości odwołania najbliższej niezrealizowanej płatności w formie polecenia zapłaty (odwołanie polecenia zapłaty) na podstawie dyspozycji płatnika, złożonej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.
 • Możliwości złożenia przez płatnika dyspozycji zwrotu polecenia zapłaty w terminie:
  • 8 tygodni (tj. 56 dni kalendarzowych) od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub
  • 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku pozostałych płatników
 • Możliwości realizacji poleceń zapłaty bez ograniczeń kwotowych.

W każdym banku możesz opłacić fakturę z RWE Polska przelewem. Opłaty za przelew zależą od banku.

Korzystasz z promocji – w okresie promocji udzielonej przez RWE Polska nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Usługa e-płatności świadczona jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Za każdym razem otrzymasz potwierdzenie dokonania płatności, które będzie wysłane do Ciebie e-mailem na adres wskazany w e-bok RWE Polska. Przy pomocy e-płatności możesz dokonać każdorazowo opłaty za należności za energię elektryczną w kwocie od 1,00 zł do 5 000 zł. Usługa e-płatności obsługiwana jest przez firmę Blue Media S.A.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

E-płatności w e-bok RWE Polska to same korzyści:

 • Zyskujesz czas i wygodę – Płacisz za fakturę bez wychodzenia z domu,
 • Nie zrobisz błędu - formularz z danymi do przelewu generuje się sam, co zapobiega powstawaniu błędów przy wpłatach
 • Masz dostęp non-stop – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu masz dostęp do informacji i możesz uregulować rachunki
 • Korzystasz z najlepszych narzędzi - przejrzysty i łatwy w obsłudze serwis
 • Jesteś bezpieczny –Twoje przelewy i dane są chronione

Korzystasz z promocji – w okresie promocji udzielonej przez RWE Polska nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

E-płatności w e-bok RWE Polska mogą zrealizować Klienci wielu banków:

 • Alior Bank
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pocztowy
 • BPH
 • BNP Paribas
 • BS Wschowa
 • BZWBK
 • Citibank Handlowy
 • Credit Agricole
 • Deutsche Bank
 • Eurobank
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Meritum Bank
 • Millennium Bank
 • Nordea Bank
 • neoBANK
 • Orange Finanse
 • PBS Bank
 • Pekao S.A.
 • PKO Bank Polski
 • Plus Bank
 • Raiffeisen Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Toyota Bank

Jako Klient RWE Polska możesz wybrać najwygodniejszy dla Ciebie sposób płatności gotówkowej

 • Sieć płatności gotówkowych Monetia
  • Prowizja od rachunków za energię elektryczną wynosi 0,98 zł
  • Punkty opłat – najczęściej w kasach spółdzielni mieszkaniowych, oznaczone logo Monetia
  • Bezpieczeństwo – gwarantuje właściciel sieci Bank DnB NORD

  W Monetii można także z korzystną prowizją opłacić inne domowe rachunki.
  Lista punktów opłat i więcej informacji o sieci na www.monetia.pl

 • Sieć płatności gotówkowych Wygodne Rachunki
  • Prowizja od rachunków za energię elektryczną wynosi 0,95 zł
  • Bezpieczeństwo – każda wpłata jest nadzorowana przez Bank Pekao S.A.
  • Punkty opłat - sklepy osiedlowe, a także kioski, oznaczone logo Wygodne Rachunki
  • Płatność - gotówką, na oryginalnych blankietach RWE Polska, z kodem kreskowym

  Płatność w punktach Wygodnych Rachunków jest niezwykle prosta, wystarczy

  • Przekazać rachunki kasjerowi
  • Kasjer za pomocą czytnika kodów kreskowych odczyta zawarte w kodzie dane
  • Kasjer poinformuje o kwocie płatności i należnej prowizji
  • Po przekazaniu kasjerowi pieniędzy, płatność jest akceptowana, a do rachunku dołączany jest paragon. Od tego momentu płatność znajduje się już w Banku Pekao S.A. Na indywidualnym koncie Klienta w RWE Polska zostanie zaksięgowana z datą jej dokonania

  Zachowaj zarówno rachunek, jak i paragon, ponieważ oba te dokumenty stanowią bankowy dowód wpłaty.

 • Sieć płatności gotówkowych PayTel

  W oznaczonych logo PayTel punktach, które znajdują się, miedzy innymi w salonach Orange, salonach partner Orange oraz w wybranych kioskach i salonach prasowych RUCH klienci RWE Polska mogą opłacać rachunki za energię.

  W sieci PayTel opłacisz rachunek

  • Blisko – rachunek możesz opłacić na przykład w swoim kiosku RUCH
  • Tanio – maksymalna prowizja 1,99 zł
  • Bezpiecznie – PayTel S.A. jest częścią COMP S.A. i przestrzega wysokich korporacyjnych standardów bezpieczeństwa finansowego dla wszystkich świadczonych usług
 • Sieć płatności gotówkowych Via – Moje rachunki

  VIA -Moje Rachunki to sieć płatności gotówkowych.
  W punktach oznaczonych logo VIA - Moje Rachunki klienci mogą opłacić gotówką rachunki z RWE Polska.
  Prowizja wynosi 1,99 PLN* za każdy blankiet rachunku.

  *Przy jednorazowej płatności powyżej 1000 zł., poza powyższą prowizją, system naliczy dodatkową prowizję 0,3% od wartości rachunku.

  VIA - Moje Rachunki to sieć

  • Dostępna
   Kilka tysięcy punktów w całej Polsce, nawet na wakacjach możesz zapłacić za energię elektryczną.
  • Bezproblemowa
   Płacisz przy okazji codziennych zakupów, bez dodatkowej zwłoki i z niższą niż, np. w urzędzie pocztowym czy banku prowizją. Opłata transakcyjna w sieci VIA - Moje Rachunki wynosi tylko 1,99zł
  • Bezpieczna
   Firma BillBird S.A oferująca usługę VIA Moje Rachunki jest członkiem grupy kapitałowej GTECH/PolCard.

  Zapraszamy do autoryzowanych punktów sieci z logo VIA - Moje Rachunki

  W Warszawie są to między innymi

  • Wybrane sklepy sieci: Albert, HYPERNOVA, Społem Praga Południe, HT Wola, Pelcowizna, Sklep dla Ciebie, E. Leclerc, Mokpol, Poldi, REAL i wiele innych
  • Stacje benzynowe, np. PKN Orlen
 • Sieć płatności gotówkowych BluePay

  BluePay to sieć płatności gotówkowych, w której możesz dokonać płatności gotówką za prąd, na oryginalnych blankietach RWE Polska.

  • Prowizja 1,99 zł
  • Możesz opłacać gotówką rachunki za prąd w punktach, w których znajdują się terminale oznaczone nazwą BluePay - w salonikach prasowych Kolporter, w mKioskach Aspiro, salonach Mediaexpert, elektromarketach Avans, na terenie Warszawy i całego kraju.
  • Potwierdzeniem płatności dla Klienta jest paragon. Płatność księgowana jest w RWE Polska z datą jej dokonania (tą samą, która jest na paragonie). Na koncie Klienta RWE Polska środki są widoczne w czasie n+2 (np. przy wpłacie dokonanej w środę pieniądze będą na koncie w piątek), dlatego chcąc potwierdzić dokonanie płatności należy mieć przy sobie paragon.
  • Bezpieczeństwo. BluePay ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co gwarantuje bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.
 • Poczta Polska

  Poczta Polska to gwarancja bezpieczeństwa Twoich wpłat.

  Opłat za rachunki z RWE Polska można dokonywać z preferencyjną prowizją 1,75 zł, we wszystkich urzędach w całej Polsce.

  Przypominamy, że

  • Prowizja 1,75 zł jest pobierana tylko od wpłat dokonywanych na oryginalnych blankietach RWE Polska, od wpłat dokonywanych na innych drukach pobierana jest prowizja aktualnie obowiązująca na Poczcie (2,50zł)
  • Jeśli pracownik Poczty nie może zeskanować kodu kreskowego z blankietu opłat, ani odczytać i wprowadzić ręcznie do komputera cyfr zamieszczonych pod kodem kreskowym, wtedy od wpłaty pobranej na podstawie takiego blankietu Poczta pobierze obowiązującą aktualnie prowizję (2,50zł). Trudności ze skanowaniem kodu mogą wystąpić w przypadku zniszczonych blankietów.
 • Punkt kasowy RWE Polska

  Punkt opłat RWE Polska znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00. Tutaj możesz opłacić rachunek bez prowizji.

E-faktura

E-faktura to prawnie uznana forma rozliczenia (Dz.U. z 28 grudnia 210 r., Nr 249,poz. 1661). E-faktura jest wystawiona elektronicznie, w formacie pdf. E-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej, przesyłaną listownie.

E-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez RWE Polska, dostępna tylko dla użytkowników serwisu e-bok RWE Polska. Informacja o wystawieniu e-faktury wysyłana jest pocztą e-mail na adres, który podany jest przy rejestracji do e-bok, e-faktura zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa.

Żeby zacząć korzystać z e-faktury należy zalogować się do e-bok RWE Polska, wejść w zakładkę Dane Klienta - Zgody i wyrazić zgodę na wystawianie e-faktury.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok RWE Polska, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

Sprawdź, dlaczego korzystne jest przejście na e-fakturę!

W polskim prawie podatkowym zasady wystawiania faktur VAT w tym faktur elektronicznych zostały zawarte w następujących aktach prawnych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 68 poz. 360) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają tę samą moc prawną. Różnią je forma zapisu i sposób dostarczania.

O wystawieniu e-faktury dowiesz się z powiadomienia wysłanego na adres e-mail, który podałeś przy rejestracji w e-bok RWE Polska i wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Nie. Uruchomienie i korzystanie z usługi e-faktury jest bezpłatne.

W każdej chwili możesz wydrukować e-fakturę np. do celów akceptacji wewnątrz firmy. W rozumieniu prawa taki wydruk e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowywana w formie elektronicznej. Ma ona taką samą moc prawną jak faktura w formie papierowej.

Od momentu uruchomienia usługi e-faktura, faktury korygujące do e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.

 • Masz dostęp do elektronicznego archiwum wszystkich faktur oraz e-faktur. W wypadku zaginięcia wersji papierowej nie musisz czekać na duplikat i możesz zaksięgować fakturę na czas. Masz możliwość drukowania obrazu wszystkich faktur i e-faktur (np. do potrzeb akceptacji wewnątrz firmy).
 • Możesz odebrać e-fakturę, w każdym miejscu i czasie, wystarczy, że masz połączenie z Internetem.
 • Wybierając e-fakturę chronisz środowisko, zmniejszając ilość zużywanego papieru.

Nie. Faktury dostarczamy w jednej, wybranej przez Ciebie formie.

Nie. Podpis elektroniczny nie jest potrzebny do otrzymywania e-faktury. E-faktura jest dla Ciebie dostępna w e-bok RWE Polska, a na Twoją skrzynkę e-mailową, wysyłamy tylko zawiadomienie o jej wystawieniu.

W e-bok RWE Polska znajdziesz oryginał e-faktury w pdf oznaczony zieloną ikoną. Duplikaty faktur są oznaczone pomarańczowymi ikonami. E-faktura umieszczona w e-bok RWE Polska posiada taką samą moc prawną, jak dokument, przesłany listownie w formie papierowej. E-faktura zastępuje dotychczasową fakturę papierową.

Pliki pdf z obrazem elektronicznym faktury, które wysyłamy na Twoje życzenie, są duplikatami i nie mają takiej samej mocy prawnej, jak faktura w formie papierowej.

Po skutecznym aktywowaniu usługi e-faktury, już kolejna najbliższa faktura rozliczeniowa będzie wystawiona w tej formie.

Do czasu wystawienia pierwszej e-faktury obowiązuje Cię wcześniej wystawiona, cykliczna, wysłana listownie faktura w formie papierowej.

Jednak, od momentu uzyskania przez Ciebie aktywnego statusu zgody na e-fakturę, noty korygujące odnoszące się do faktur papierowych będą dostępne już tylko w formie e-faktury w e-bok RWE Polska.

W razie potrzeby przedstawienia do kontroli Urzędu Skarbowego e-faktur, powinieneś zapisać pliki pdf z wybranymi e-fakturami (najlepiej w kolejności chronologicznej) na dowolnym nośniku danych (np. płycie CD) i dostarczyć ten nośnik do Urzędu Skarbowego.

Pliki te możesz gromadzić samodzielne lub skorzystać z e-boka RWE Polska, gdzie w sekcji Finanse znajdują się chronologiczne wykazy wszystkich plików z fakturami i e-fakturami. Masz do nich stały dostęp on-line.

Tak. Możesz zmienić adres e-mail w e-bok RWE Polska w sekcji Edycja profilu.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem RWE Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic